måndag, augusti 30, 2010

Gulan Avci: Invandrarföretag avgörande för Sverige

18 juni arrangerade ESBRI, tillsammans med amerikanska ambassaden, en konferens om företagare med utländsk bakgrund En av programpunkterna gick ut på att representanter från riksdagspartierna fick ge sin syn på frågan. Tiden var knapp, så vi bjöd in de sex partier som deltog att utveckla sitt resonemang på esbribloggen. Nedan följer Gulan Avcis (FP) inlägg.

Invandrarföretagare har precis som infödda svenskar olika anledningar och mål med sitt företagande. De är i första hand företagare och i andra hand invandrare. Många drivkrafter, problem och möjligheter är gemensamma för alla företagare. Oavsett om man är infödd eller kommer utifrån.

Samtidigt är det viktigt att vara ärlig och säga att det finns hinder för utlandsfödda som är nya i Sverige och som vill starta eget företag. Som ny i Sverige är kunskaperna om den svenska näringslivsmiljön något som kan vara svårt att skaffa sig.

Företag drivna av invandrare har i regel också svårt att få lån eller startkapital till sina företag. För många har lösningen varit att låna till startkapitalet av familj, släktingar och bekanta.

Detta är givetvis bra, men det medför en hel del problem för den som tänkt starta ett företag. Korta tidsfrister, hög ränta eller att skjuta upp starten och spara ihop pengar under lång tid. Det bidrar tyvärr till att utvecklingen av potentiellt starka företag försvåras.

I debatten har man försökt ge en etnisk förklaring till den alternativa kapitalförsörjningen. Vad som diskuterats mindre är bankernas bristande information, närhet och kompetens om personer med invandrarbakgrund.

Det råder ingen tvekan om att det är en förlust för hela samhället att inte tillvarata den kompetens, vilja och förmåga som utlandsfödda har för att driva företag. Företagare med invandrarbakgrund utgör en stor och viktig del av svensk ekonomi. Enligt Svenskt Näringsliv drivs cirka 70 000 företag av invandrare. Dessa företag står för 300 000 arbetstillfällen.

Ur ett globaliseringsperspektiv är tvärkulturell kunskap värdefull. Invandrarföretagare har haft en av görande betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling och flera av våra största företag är grundade och drivs av invandrare.

En fungerande näringslivspolitik är en självklar del av liberal poltik, oavsett målgrupp. För att göra detta och överbrygga de särskilda problem som invandrarföretagare ofta möter föreslår vi två vägar.

För det första att göra kreditmarknaden mer åtkomlig. För det andra att öka företagarens möjligheter att förstå och bli introducerad till den svenska näringslivslinjen. Vi i Folkpartiet liberalerna vill bland andra göra följande:
  • Det ska vara lättare att driva företag och regelkrånglet måste minska.
  • Stödsystemet kring företagande måste också finnas där invandrare finns.
  • Det ska gå snabbt att integreras i samhället för nyanlända. Mediantiden från uppehållstillstånd till jobb är sju år. Vi har ersatt introduktionspolitiken med etableringsinsatser från dag ett för den nyanlände.
  • Lokala mikrokreditgivningskontor i utanförskapsområdena införs.
  • Företagscoacher bidrar med kompetens. Genom att knyta personer med näringslivskunskaper till företagande i utanförskapsområden kan annars svåråtkomliga kunskaper och kontakter i den svenska näringslivsmiljön förmedlas.
  • Vid sidan av mikrokreditgivningen är det också nödvändigt att få det kunskapsstöd som krävs för att förstå den svenska näringslivsmiljön och kunna nå marknaden.
  • Inför tillståndslotsar på kommunal nivå. Kontakterna med tillsynsmyndigheterna är en tidsödande och kostsam del av många företags verksamhet. För att underlätta för företagen har vissa kommuner anställt ”tillståndslotsar” som fungerar som en sammanhållande kontakt i frågor som rör informationslämning till de olika tillsynsansvariga institutionerna. Sådana bör införas i alla kommuner.
  • Ersätt fåmansbolagsreglerna (3:12-reglerna) med schablonregler.
  • ”En dörr in” – det måste bli lättare att hitta rätt bland aktörer och myndigheter.
Gulan Avci, riksdagsledamot (FP)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar