torsdag, mars 28, 2019

Utmanande och utvecklande att arbeta i team

Jag har precis läst boken Teamutveckling i teori och praktik skriven av Christian Jacobsson och Maria Åkerlund. Med utgångspunkt i forskningsbaserad kunskap förklarar författarna hur man formar – och arbetar i – ett effektivt team. De definierar ett team som två eller flera personer som har ett eller flera gemensamma mål och någon form av utbyte med varandra, verbalt eller på andra sätt.

Man tänker sig att team ska bli mer effektiva, och uträtta mer, ju större de är. Men det finns flera faktorer som kan medföra att den samlade gruppen får mindre gjort än om teammedlemmarna arbetar var för sig.

Det kan till exempel bli samordningsproblem när ett antal individer ska komma överens och koordinera sitt arbete. Ibland uppstår ett fenomen som kallas ”social maskning”, och det innebär att människor tenderar att gradvis sänka sin grad av ansträngning ju fler som ingår i gruppen. Ett team bör inte ha fler än sex medlemmar eftersom det visar sig att effektiviteten minskar när grupperna är större, konstaterar Jacobsson och Åkerlund.

Bristande informationsöverföring är en annan faktor man måste ha i åtanke. Det räcker inte med att ”prata igenom” saker. Finns det konflikter bör de lyftas upp och gemensamt försöka lösas i gruppen. Sammanhållning och tillit är viktiga både när det gäller arbetsmiljön och leveransen av produkter och tjänster, visar författarna. Målet är att forma teamet till en sammanhållen enhet bestående av mångfald och olikheter.

Gemensamma mål är viktiga för att team ska samarbeta effektivt. Men teamarbete ställer också krav på medlemmarna att de ska kunna förstå och stödja dessa gemensamma mål och sätta sina egna behov åt sidan. De ska kunna skapa relationer och samtidigt agera med integritet.

Författarna framhåller att det kan vara frustrerande att arbeta i team men samtidigt innebär det en fantastisk grogrund för medlemmarnas personliga utveckling.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar