torsdag, november 24, 2016

”Entreprenörer bidrar till samhällsnytta”

Den årliga Global Entrepreneurship Week (GEW), världens största firande av entreprenörskap, hölls 14-20 november. För ESBRI, som är svensk värd för initiativet, är det ett tillfälle att lyfta fram en rad olika evenemang och aktiviteter som äger rum i Sverige månaden ut. En viktig händelse som rör entreprenörskap är det nya 3:12-regelförslaget. Vi ville veta mer om vad det innebär och vände oss till en av våra GEW-partners för en förklaring. Vi pratade med Urban Kardvik, skatteexpert på Grant Thornton, om vad 3:12 innebär, hur förslaget påverkar små och medelstora företag, samt varför Grant Thornton valde att vara en del av GEW Sweden.

Hej Urban, kan du ge en kort sammanfattning av det nya 3:12-regelförslaget?
Sammantaget medför förslagen att beskattningen av fåmansföretag ökar. Detta beror främst på att skattesatsen ökar från 20 till 25 procent, men även på att det utdelningsutrymme som beskattas som kapital kommer att minska för en del företagare. I korthet föreslår utredningen följande förändringar:
  • Löneunderlagen beräknas i tre nivåer: 10, 25 och 50 procent beroende på den totala lönesummans storlek. Lönerna i bolaget fördelas på delägarna utifrån ägarandel. Sedan görs beräkningen på delägarnivå. Av de första 500 000 kronorna räknar man 10 procent, från 500 0000 till 3 600 000 kronor räknar man 25 procent och på resten 50 procent. Detta gynnar bolag med stora lönesummor. För bolag med lägre lönesummor blir det en försämring jämfört med i dag. För bolag med fler delägare innebär reglerna en försämring.
  • Löneuttagskraven för att få använda löneunderlag höjs till maximalt cirka 75 000 kronor i månaden. Löneuttagskravet börjar på ungefär 40 000 kronor i månaden.
  • Ägarkravet för att få använda löneunderlag tas bort, den så kallade fyraprocentspärren. Detta är en förbättring för bolag med spritt ägande.
  • Förenklingsregeln ändras till att vara 1,75 inkomstbasbelopp mot i dag 2,75. Det innebär att summan minskar från 160 000 kr till ungefär 100 000 kr.
  • Använder man förenklingsregeln får man bara använda den i ett bolag och i andra bolag inte göra någon beräkning av gränsbelopp.
  • Skattesatsen ökar från 20 till 25 procents skatt.
  • Det införs särskilda regler för generationsskiften.

Hur ser du på regelförslaget? Vilka för- och nackdelar innebär det?
Att det införs särskilda regler för generationsskifte är positivt. Det är i dag skattemässigt bättre att sälja sitt bolag i stället för att överföra det till sina barn. Utredningen kommer med ett förslag där alternativen beskattas lika. Det är även positivt att man tar bort ägarkravet på minst 4 procent för att få tillämpa löneunderlag. Ändringen gör att det blir en mer en neutral beskattning oavsett storlek på bolag. De nya reglerna med löneunderlag innebär att bolag med många delägare fortfarande missgynnas. Dock inte i lika stor utsträckning. Generellt blir skatten högre för alla då skattesatsen ökar från 20 till 25 procent. Utredningen räknar med ökade skatter på nästan 5 miljarder.

Vad innebär det nya regelförslaget för små och entreprenöriella företag?
Avkastningen beskattas lite hårdare då skattesatsen ökar. Det finns fortfarande kvar problemställningar som utredningen tyvärr inte föreslår lösningar till.

Vad ser ni som generella utmaningar för sådana företag?
Utmaningarna för företagen handlar ofta om att attrahera både kompetenta medarbetare och investerare. Vi på Grant Thornton har förslag på hur man kan komma till rätta med båda dessa problemställningar. En medarbetare som köper en mindre post aktier i ett entreprenörsägt bolag borde beskattas med en skattesats på 25 procent oavsett utdelningens storlek. Detta under förutsättning att det finns en huvudägare som äger mer än 50 procent. En investerare borde kunna göra mindre investeringar i onoterade bolag utan att riskera sitt ägarbolags skattesituation. Det skulle göra det enklare att hitta kapital och även få del av tidigare entreprenörers kompetens. Vi på Grant Thornton jobbar aktivt med att debattera frågor och komma med förslag på lösningar till lagstiftaren.

Varför har ni på Grant Thornton valt att medverka som GEW-partner?
Grant Thorntons vision är att bidra till ett välmående näringsliv. För oss är det tydligt hur entreprenörer bidrar till samhällsnytta, till exempel genom jobbskapande. Om Sverige får fler framgångsrika företag ökar vårt välstånd. Som ett led i att stötta dynamiska företag som har ambitioner att växa anordnar vi varje år nästan 300 seminarier där vi med råd och tips hjälper dem att frigöra sin potential att växa. För oss är det självklart att vilja visa på entreprenörskapets roll i att skapa samhällsnytta och bygga välstånd och därför är vi GEW-partner.

/Jelena

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar