måndag, juli 02, 2012

Forum kring entreprenöriellt lärande på Chalmers

Karen Williams Middleton, Chalmers Entreprenörskola och medarrangör till ELF. 
Foto: Steffen Farny, Aalto University.
I mitten av juni arrangerades minikonferensen Entrepreneurial Learning Forum, ELF, på Chalmers Entreprenörskola i Göteborg. Här samlades företrädare från 13 universitet från olika håll i världen. Gemensamt är att de alla driver program inom ”action-based venture-creation”, det vill säga syftet är att de projekt som studenterna deltar i har som målsättning att bli ”riktiga” företag. Tanken med konferensen är ökad internationalisering och mer utbyte mellan studenter och fakultet. Samtliga utbildningar som deltog i ELF har blivit identifierade inom ramen för ett forskningsprojekt från Chalmers Entreprenörskola där hittills 17 av den här sortens program har listats. Nedan gästbloggar Viktor Brunnegård, projektledare på Chalmers entreprenörskola om konferensen. /Jonas

Under två heldagar på Entrepreneurial Learning Forum diskuterades hur man bedriver ”venture creation programs” och hur de möjliggör för studenter att bli mer bidragande till lärosätenas nyttiggörande- och innovationsarbete. Frågor som rönte ganska omfattande diskussioner rörde bland annat gruppsammansättning och gruppdynamik samt hur programmen samspelar med universitetens innovationskontor (technology transfer offices) och inkubatorer.

”Några slutsatser vi kan dra av konferensen är att lärande ”genom entrenörskap” snarare än ”om entreprenörskap” har stark påverkan inte bara på handlingskraft utan också på förmåga att reflektera kring varför och hur man engagerar sig entreprenöriellt samt på hur man kan nyttja de rika resurser som finns i ett gruppbaserat arbetssätt och i lärosätets goda nätverk och namn. Denna typ av utbildning kan sägas ligga i framkanten av vad lärosäten behöver mer av i framtiden. Vi behöver lära från sådana här program och generera mer utbildningsbaserad forskning, snarare än att enbart tala om forskningsbaserad utbildning inom vår akademi.”, säger Karen Williams Middleton, Chalmers Entreprenörskola och medarrangör till ELF.

Chalmers Entreprenörskola, tillsammans med entreprenörsutbildningarna på Göteborgs universitet och Lunds universitet lyfts i Curt Karlssons SOU utredning ”Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor” fram som exempel att följa. Studenter bör involveras mer i innovationsprocessen, både som innovatörer och entreprenörer. Därigenom byggs inte bara livslång entreprenöriell kompetens hos studenterna. Nyttiggörandet vid lärosätena ges också en hävstång.

ELF är ett initiativ inom målsättningen att bygga en entreprenörsutbildning i världsklass, ett uppdrag som regeringen tilldelade entreprenörskolorna i Göteborg och Lund 2009. Forumet ger grunden för ett utökat utbyte av forskare och studenter mellan olika ”venture creation programs”, som i dag huvudsakligen finns i i Norden, England och USA. Man hoppas nu utveckla detta internationella nätverk av entreprenörsutbildningar och stärka relationen mellan dessa regioner. Detta skall leda till ökat utbyte av resurser, ökad internationalisering samt gemensam forskning inom entreprenörskapsutbildning.

Chalmers Entreprenörskola, har varit initiativtagare till ELF och kommer även i fortsättningen vara drivande bakom att nätverket lever vidare och utvecklas. Detta är ett av sätten som man hoppas visa på ett ledarskap i hur man nyttiggör innovationer genom kombinerandet av entreprenörsutbildning, värdeskapande och utbildningsbaserad forskning.

/Viktor Brunnegård

1 kommentar:

  1. Anonym21:54

    Allt det du säger Viktor är bra saker.

    SvaraRadera